Our core services

Project Management

Uw project zullen wij - binnen onze duurzame holistische aanpak - op een proactieve manier managen alsook de kwaliteit, de planning en het budget ervan bewaken. Kortom Advisers stuurt alle actoren aan. We controleren en managen het design en bouwproces.

Met slechts één doel, het succesvol afronden van uw project. Door een zorgvuldig en actief veiligstellen van duurzaamheid, risico’s, kwaliteit, timing en budget, staan we garant voor een optimaal bouwproces. Dit alles in nauw overleg met u, de klant.

 

Budgetbeheer, quantity survey en cost controle

Budgetbeheer

Een essentieel onderdeel bij vastgoedprojecten is het budget. Onze budgetbeheerder helpt u niet alleen bij het opstellen maar ook bij het opvolgen van het budget van uw vastgoedproject. Budgetbeheer dekt daarbij de volledige levenscyclus van een project, vanaf de initiële planningsfase, het meten van de werkelijke uitvoeringskosten tot en met de volledige voltooiing van het project. Het kan zowel planning, schatting, budgettering, financiering, kostenbeheer en –opvolging omvatten. Met als uiteindelijke doel: het project binnen het goedgekeurde budget voltooien en een globaal overzicht te bieden op de inkomsten en uitgaven. 

 

Quantity survey en cost controle

Onze quantity surveyors buigen zich over de contractuele kant van het vastgoedproject en voeren mbt de gehele projectkost gedetailleerde controles uit doorheen het hele projecttraject. Aanvullend op budgetbeheer houdt de controle een diepgaande, gedetailleerde screening in van het budget of een geheel onafhankelijke opmaak van meetstaten en ramingen op de verschillende sleutelmomenten van het project. U kunt ook op deze dienst beroep doen om over een onafgebroken second opinion te beschikken.

Haalbaarheidsstudie en vastgoedstrategie, projectdefinitie

Alvorens aan een project te beginnen, wenst u de haalbaarheid ervan in te schatten. Om op een toekomstbestendige manier te kunnen (her)ontwikkelen, adviseren we een holistische visie en aanpak waarbij rekening gehouden wordt met al uw ambities, uw doelstellingen en uw stakeholders binnen een groter perspectief. 

Onze haalbaarheidsstudies hebben tot doel vooreerst de ruimtelijke, economische en maatschappelijke potenties zo breed mogelijk op te sporen en vervolgens tot de meest gunstige combinatie te komen. De ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verschillende mogelijke ontwikkelingsscenario’s zal na ontwerpend onderzoek op een objectieve, rationele en vergelijkbare manier in kaart worden gebracht.

Onze experts zullen u op basis van de geanalyseerde gegevens één of meerdere onderbouwde voorkeurscenario’s aanreiken, gekoppeld aan een financieel plan en een plan van aanpak voor uitvoering zodat u op weloverwogen wijze uw vastgoedstrategie kan scherp stellen en een beslissing omtrent uw project kan nemen binnen een globale masterplan visie. 

Deze strategie kan vervolgens verder uitgewerkt worden tot een geïntegreerde projectdefinitie die al uw wensen en ambities samenbrengt en kan dienen als leidraad voor het verdere ontwikkelingstraject en het betrekken van andere actoren.

Our complementary services

Duurzaamheids- en milieu consultancy (milieu- en omgevingsvergunningen)

Duurzaamheidsadvies

Aan de hand van een bewezen methodologie begeleiden we u opdat u zo toekomstbestendig en duurzaam mogelijk (ver-)bouwt of (her-)ontwikkelt. Bij voorkeur starten onze ‘Advisers’ nog voor de ontwerpfase wordt afgerond. Het in kaart brengen van ambities, doelstellingen en verwachtingen van alle betrokken partijen leidt tot een geïntegreerd ontwerp, uitgewerkt voor en gedragen door de stakeholders. Dit impliceert ook kostenefficiëntie en tijdswinst tijdens de verdere uitrol van het project. Duurzaamheidsadvies kan betrekking hebben op één project of gebouw maar evenzeer op een volledige vastgoedportefeuille.

Milieu consultancy

Onze milieucoördinator begeleidt u bij de opmaak van milieuvergunningsaanvragen, meldingsdossiers, milieusubsidies en het opmaken van milieujaarverslagen. U kan er terecht met administratief-juridische en technische vragen. Wilt u uw impact op het milieu zoveel mogelijk beperken of zelfs positief maken, dan staan onze duurzaamheidsexperten klaar om vanuit hun kennis van de SDG’s (UN Sustainable Development Goals), doelstellingen te formuleren die overeenstemmen met uw visie. Op deze doelstellingen worden acties geformuleerd die dan implicatie hebben bv op de keuze van materialen, technieken enz. 

Procesbegeleiding complexe samenwerkingsstructuren en gebiedsontwikkeling

Onze experten adviseren en begeleiden zowel publieke als private partijen alsook combinaties en samenwerkingen (PPS, DB(FM), …) bij het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling en vernieuwende vastgoedprojecten. Deze worden immers vaak gerealiseerd binnen complexe samenwerkingsstructuren met veel betrokken spelers en uiteenlopende belangen. Al dan niet na een voortraject haalbaarheidsstudie - vastgoedstrategie – projectdefinitie organiseren we voor partijen de wedstrijd- en /of aanstellingsprocedures voor de studie- en realisatieteams en structureren en begeleiden we vervolgens het verdere ontwerp, de vergunningsaanvraag en de eventuele verdere aanbesteding en uitvoering.

Gedelegeerd bouwheerschap en/of projectadviseur

Beschikt u als investeerder, corporate of projectontwikkelaar of publieke stakeholder niet over de nodige middelen, tijd of knowhow, dan staan onze ‘Advisers’ u als gedelegeerd bouwheer met de nodige kennis en ervaring bij.

Zij nemen de taken van u als bouwheer integraal over. Als onafhankelijke stemmen wij uitvoering en ontwerp perfect op elkaar af. Onze expert fungeert hierbij als centraal aanspreekpunt voor zowel architecten, aannemers, opdrachtgever, studiebureau en andere betrokken partijen.

Technische expertise

Een nieuwe ontwikkeling of de aankoop van (nieuwe) gebouwen brengt vaak bepaalde complexiteiten met zich mee. Wij benaderen uw vragen vanuit onze technische expertise en geven u raad tijdens de uitvoering en oplevering van uw vastgoedproject. Met een kritische blik controleren we alle technische installaties, de volledige buitenschil, de gebruikte materialen en toepassingen zodat u met een gerust hart beslissingen kunt nemen (in functie van het vervolg van het project) of uw project kunt opleveren. 

Technical due diligence voor kopers en verkopers

FoVoor potentiële kopers en verkopers van een vastgoed zorgt onze “technical due diligence” voor een onafhankelijke technische screening. Op basis van een algemene inspectie van het gebouw en een administratieve controle (milieu- en bouwvergunning, garanties op technische installaties…), en een gedetailleerd onderzoek van uw gebouw, stellen onze experts een duidelijk overzicht op van de toestand van elk onderdeel, de noodzaak van vervangingen of herstellingen, en de hiermee overeenstemmende kosten.

Circular Economy

Health & Safety Management